Onze ideeën

De nationalistische vereniging Voorpost, opgericht in 1976 is een Heel-Nederlandse actiegroep met activiteiten in het huidige Nederland, Vlaanderen, Zuid-Vlaanderen en Zuid-Afrika. Voorpost is niet partijpolitiek gebonden, niet gesubsidieerd en dus geheel onafhankelijk. Statutair beoogt Voorpost de behartiging van de belangen van al wie kan worden beschouwd als te behoren tot de Nederlandse etnische gemeenschap. Voorpost is in de eerste plaats dus Nederlands, ja meer zelfs: Heel-Nederlands.

Wat wil Voorpost?

Voorpost wil een onafhankelijk Vlaanderen, inclusief de ons ontstolen gebieden zoals Komen, Moeskroen, Edingen, de Jekervallei en uiteraard onze hoofdstad Brussel. Voorpost wil in die hoedanigheid dan ook logischerwijze de Vlaamse Rand rond Brussel vrijwaren van de verder oprukkende verfransing. De kunstmatige Belgische staat is een overbodige bureaucratische moloch en dient dan ook volgens Voorpost te worden afgeschaft.
Voorpost wil een volksbewust Herenigd Nederland, dat zijn eigenheid en identiteit verdedigt. Voorpost wil een Herenigd Nederland dat aandacht heeft voor alle Nederlandse volksgemeenschappen waar dan ook ter wereld (in Europa maar ook in het zuiden van Afrika) en dat weerbaar is tegen verengelsing, veramerikanisering en vervreemding.
Voorpost wil dat aan de teloorgang en de versnippering der Nederlanden een einde komt. Voorpost wil dat Vlaanderen en Nederland samen, als een Nederlandse federatie, hun plaats innemen in een nieuw Europa: een verenigd Europa der vrije volkeren, waar ook de Bretoenen, Basken en Catalanen een eigen staat hebben. Een sterk Europa ook, dat op het internationale vlak krachtig de eigen belangen verdedigt.

De Nederlanden

Voorpost is Heel-Nederlands. Dat houdt in dat wij in het hele Nederlandse taalgebied – Nederland en Vlaanderen – werkzaam zijn. Waarom? Omdat Vlaanderen (de historische Zuidelijke Nederlanden) net zo Nederlands is als de huidige Nederlandse staat (de historische Noordelijke Nederlanden). Een hereniging is dan ook in alle opzichten (cultureel, economisch, historisch, enz.) meer dan logisch.
Met het oog op het Europa van morgen zou zulk Herenigd Nederland, met ongeveer 21 miljoen inwoners zich tevens als taalgemeenschap kunnen handhaven tussen de ons omringende taalblokken. Duitsland heeft alvast bewezen dat een vreedzame samenvoeging van gelijkaardige landsdelen ‘Realpolitik’ is. Wanneer de Nederlanden?

Nationalisme

Voorpost opteert voor het democratisch volksnationalisme. Niet het zoveelste ‘isme’, maar als de meest natuurlijke, meest harmonieuze ordening, waar ook ter wereld. Dit nationalisme stelt – in tegenstelling tot andere ideologieën – geen eeuwig vreedzaam paradijs in het vooruitzicht. Natuurlijk zijn wij tegen oorlog, zoals wij ook bezwaar hebben tegen ziekte, verdriet en ongeluk. Maar wij beseffen daarbij dat sommige driften en ongemakken even onverbrekelijk verbonden zijn met het leven als geboorte en dood. Overlevingsdrang en zelfverdediging zijn zulke gerechtvaardigde driften. Zelfbeschikking is voor ons essentieel, zowel voor volkeren als voor individuele mensen.

De Nederlanden

Met de Franstalige militaire coup van 1830 werden de Nederlanden uiteengerukt om plaats te maken voor ‘Nederland’ en de kunstmatige Fransgerichte staat ‘België’. België als meest noordelijke departement van Frankrijk, als sluitstuk in een lange reeks annexaties: Duinkerken (Dunkerque), Grevelingen (Gravelines) en Kales (Calais) in Zuid-Vlaanderen zijn oer-Nederlandse steden! Voorpost is derhalve ondubbelzinnig anti-Belgisch. Voorpost is Heel-Nederlands. Dat houdt in dat wij het hele Nederlandse taalgebied – Nederland en Vlaanderen – werkzaam zijn. Waarom? Omdat onze Zuid-Nederlandse (Vlaamse) gewesten net zo Nederlands zijn als de noordelijke. Met het oog op het Europa van morgen, opdat wij ons dan als Nederlandse taalgemeenschap met meer dan 20 miljoen kunnen handhaven tussen de ons omringende taalblokken. Voorpost wil allereerst een onafhankelijk Vlaanderen, dat ook de ontstolen gebieden opnieuw opeist zoals Brussel. De Belgische staat is overbodig en moet worden afgeschaft. Voorpost wil een volksbewust Rijks-Nederland, dat zijn eigenheid en identiteit opnieuw verdedigt. Daar de Belgische staat zich steeds consequent anti-Vlaams heeft opgesteld, zeggen wij: “België barst – de Nederlanden één!”. Voorpost is derhalve ondubbelzinnig Heel-Nederlands.

Europa

Lampedusa noch die organisatie in Brussel. Europeaan zijn!Als verlengstuk voor onze nationalistische overtuiging plaatsen wij de Nederlanden in een toekomstig zelfbewust Europa van vrij volkeren, van de Atlantische Oceaan tot de Oeral. Een verenigd Europa der vrije volken waar ook de Bretoenen, Basken en Catalanen een eigen staat hebben. Een sterk Europa ook, dat op het internationale vlak krachtig de eigen belangen verdedigt en haar millennia oude cultuur en trots beschermt en met alle mogelijke middelen tracht te behouden.

Ecologie

De liefde voor zijn geboortegrond, het besef van een harmonieuze samenleving in koppeling met de natuur, waarvan hij/zij onverbrekelijk deel uitmaakt, impliceert de garantie voor een actief natuurbehoud. Ons nageslacht behoeft niet minder bescherming. Alleen vanuit deze gezichtspunten is de motivatie te putten voor concrete milieudefensie. Dit is een opvoedkundige taak, zowel voor de ouders, als voor het onderwijs, jongerenwerk, jeugdbeweging en niet in de laatste plaats voor Voorpost. Diversiteit is een natuurlijk gegeven, dus ook voor de menselijke soort een verrijking die gerespecteerd moet worden. Daarom verzetten wij ons tegen de kunstmatige multiculturele samenleving.

Politiek

Statutair bestrijdt Voorpost elk totalitarisme en huldigt met die principiële opstelling het VN-handvest van de Rechten van de Mens inzake het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren. Onder totalitarismen rangschikken we alle dictatuurvormen van communisme tot fascisme en van marxistisch egalitarisme tot uitbuitend kapitalisme. Voorpost is democratisch en verzet zich tegen diegenen die een maatschappelijk systeem willen opdringen door middel van terreur, intimidatie en indoctrinatie. Voorpost is uitdrukkelijk partijonafhankelijk. Wij opereren slechts vanuit onze eigen visie.

Terug naar Wie we zijn